Palm

FASHION MAGAZINE / "SILEMT MILK"
DESIGN
PHOTOGRAPHER: OSAMU YOKONAMI

Palm_01.jpg

Palm_02.jpg

Palm_03.jpg

Palm_04.jpg

Palm_05.jpg

Palm_06.jpg

Palm_07.jpg

Palm_08.jpg

Palm_09.jpg